Doelgroepregister

Doelgroepregister en doelgroepenregister betekenen hetzelfde. Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen met een arbeidsbeperking zijn opgenomen. Deze doelgroepen kunnen (waar nodig) ondersteuning krijgen van de overheid.

Er zijn meerdere doelgroepen die onder het doelgroepregister vallen. Doelgroepen die onder het doelgroepregister vallen zijn mensen met een Wajong- of WIA/WAO/WSW-uitkering of mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en zijn opgenomen in het doelgroepenregister. Ook vallen voormalige leerlingen vanuit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs onder het doelgroepenregister. Het doelgroepregister is een landelijke databank waarin alle mensen vanuit verschillende doelgroepen zijn opgenomen.

Ben je als werkgever benieuwd of iemand onder de banenafspraak/het doelgroepenregister valt en een banenindicatie heeft, dan kan je dit aanvragen via het werkgeversportaal van het UWV. Ben je benieuwd naar de financiële regelingen die er zijn, hiervoor is de advieswijzer doelgroepregister.

Let op: Bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat je altijd de beschikking hebt over de meest actuele informatie. De gegevens komen van derden en worden periodiek geactualiseerd.

Een ambulant begeleider legt hier aan een cliënt uit wat de voordelen van een wajong-uitkering zijn.

Welke voordelen heb ik voor een werkgever?

Vindt je het lastig om bovenstaande regelingen uit te leggen aan je toekomstige werkgever? Schakel dan een re-integratiebureau in. Zij kennen alle regelingen en kunnen je toekomstige werkgever meer vertellen over de verschillende regelingen.

Quotumregeling Wet Banenafspraak

Vanuit de overheid is bepaald dat er begin 2026 125.000 banen bij reguliere werkgevers moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid is hier natuurlijk zelf ook onderdeel van en moet hiervan landelijk 25.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Elk jaar moeten er een x-aantal banen bij werkgevers worden ingevuld. Gebeurt dit niet, dan zal zoals eerder genoemd de quotumwet in werking worden gezet. De overheid kan dan sancties opleggen bij bedrijven die geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Vaak is het dan voordeliger voor de werkgever om plekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hier overleggen twee medewerkers van het UWV over de quotumregeling wet banenafspraak.
Een jobcoach bekijkt informatie over het doelgroepregister.

Wat is de banenafspraak?

De Wet Banenafspraak: wat houdt het in en hoe werkt de wet nou eigenlijk? De Wet Banenafspraak is bedoeld voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om weer aan het werk te komen.

Om bedrijven hier (deels) verplicht aan mee te laten werken, is er vanuit de overheid de Wet Banenafspraak opgesteld. Hierin worden werkgevers met meer dan 25 medewerkers geacht mee te doen en plekken te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wanneer er niet wordt voldaan aan deze verplichting en per jaar het aantal banen niet wordt gerealiseerd, dan wordt de quotumwet in werking gesteld.