De Banenafspraak: Een Kans voor Inclusief Ondernemen

Als werkgever speelt u een essentiële rol in het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. De Banenafspraak biedt u een kans om uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en tegelijkertijd waardevolle talenten aan te trekken voor uw organisatie. In deze tekst leggen we uit wat de Banenafspraak inhoudt en hoe u als werkgever hieraan kunt bijdragen.

Wat is de Banenafspraak? De Banenafspraak is een afspraak tussen de overheid, werkgeversorganisaties en de vakbonden om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het doel is om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is vastgelegd in de Participatiewet, die sinds 2015 van kracht is.

Doelgroep van de Banenafspraak: De Banenafspraak richt zich op mensen die door een ziekte, handicap of andere beperking moeilijker zelfstandig een reguliere baan kunnen vinden. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een Wajong-uitkering, een indicatie voor de WIA of een arbeidsbeperking die valt onder de Participatiewet.

Hoe kunt u als werkgever bijdragen?

Wat betekent dit voor u als werkgever? Als werkgever kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de Banenafspraak door deze talentvolle doelgroep een kans te geven binnen uw organisatie. Door inclusief te ondernemen, laat u zien dat u oog heeft voor diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien kunnen werknemers met een arbeidsbeperking vaak unieke kwaliteiten en perspectieven bieden die uw organisatie verrijken.

Hoe kunt u als werkgever bijdragen?

Bewustwording en commitment: Zorg ervoor dat inclusief ondernemen een onderdeel is van uw bedrijfsbeleid. Breng uw management en medewerkers op de hoogte van de Banenafspraak en het belang van diversiteit op de werkvloer.

Werving en selectie: Sta open voor sollicitanten met een arbeidsbeperking en beoordeel hun vaardigheden en ervaring op basis van hun capaciteiten, niet enkel op hun beperkingen.

Functiecreatie: Denk creatief na over het aanpassen van bestaande functies of het creëren van nieuwe functies, zodat ze aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van werknemers met een arbeidsbeperking.

Begeleiding en jobcoaching: Bied passende begeleiding en ondersteuning aan werknemers met een arbeidsbeperking om hun succes op de werkvloer te bevorderen. Jobcoaching kan hierbij van onschatbare waarde zijn.

Samenwerking: Werk samen met regionale partners, zoals gemeenten, re-integratiebedrijven en werkpleinen, om geschikte kandidaten te vinden en de beste ondersteuning te bieden.

Voordelen voor uw organisatie

Inclusief ondernemen en het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking bieden talrijke voordelen voor uw organisatie:

Diversiteit: Een diverse werkomgeving stimuleert innovatie en creativiteit, wat uw bedrijf competitiever maakt.

Gemotiveerde werknemers: Werknemers met een arbeidsbeperking tonen vaak grote inzet, loyaliteit en motivatie, wat de werksfeer positief beïnvloedt.

Maatschappelijke impact: Uw organisatie draagt bij aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces.

Versterkt imago: Inclusief ondernemen kan uw bedrijfsimago versterken en uw reputatie als sociaal verantwoorde organisatie bevorderen.

Financiële voordelen: De overheid biedt financiële regelingen en subsidies om u te ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak, zoals loonkostensubsidie.